INFORMÁCIE K SPRACOVANIU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

 
Spracovateľom Vašich osobných  údajov je Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
IČO: 42257221, sídlom Ružová 13,  97411 Banská Bystrica. (ďalej Prevádzkovateľ)
Vaše osobné údaje spracúvame v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných
údajov , Nariadením EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o
zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje budeme spracúvať predovšetkým
na základe súhlasu, ktorý nám udelíte/alebo ste udelili pred začatím spracúvania. Možnosti
ako odvolať súhlas so spracúvaním nájdete nižšie.
 
Cieľom týchto Zásad je poskytnúť Vám základné informácie a poučenie ohľadom ochrany
osobných údajov v súlade so Zákonom a Nariadením.
 
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií Vaše osobné údaje spracúva v
prípade:
 že ste sa registrovali v databáze dobrovoľníckych príležitostí  do dobrovoľníckeho
portálu Kto verí v Slovensko v aplikácii SINCH;
 že ste sa stali naším členom, alebo máte záujem sa ním stať;
 že ste sa stali naším dobrovoľníkom alebo dobrovoľníčkou, alebo máte záujem sa
ním/ňou stať;
 v prípade, že sa chcete zaregistrovať/ alebo ste sa zaregistrovali na odoberanie
noviniek od nás;
 v prípade, že ste sa zúčastnili niektorého z našich školení, tréningov, workshopov,
besied, konferencií, alebo máte záujem zúčastniť sa;
 v prípade, že ste sa zapojili a/alebo sa plánujete zapojiť do jedného z našich
projektov;
 v prípade, že ste sa na nás obrátili so žiadosťou o informáciu;
 ak ste s nami uzatvorili alebo plánujete uzatvoriť zmluvu, nevyhnutnosti plnenia
zmluvy, alebo v súvislosti s predzmluvnými rokovaniami pred uzavretím takejto
zmluvy; alebo nevyhnutnosti plnenia našich zákonných povinností.
Vaše osobné údaje sme v každom prípade získali výlučne a priamo od Vás a to cez naše
webové stránky a e-mailovú adresu, cez naše účty na sociálnych sieťach, pri Vašom osobnom
vyplnení našich dotazníkov a formulárov, pri našej vzájomnej komunikácii alebo pri inej
príležitosti.
Prevádzkovateľ spracúva a získava len tie osobné údaje, ktoré sú potrebné na splnenie
záväzkov (napr. za účelom vydania certifikátu o absolvovaní akreditovaného vzdelávania,
certifikátu o absolvovaní tréningu, workshopu a pod., za účelom vystavenia faktúr a
predfaktúr za vzdelávania, za účelom zasielania informácií o dobrovoľníckych ponukách
zverejnených v databáze dobrovoľníckych príležitostí  a aplikácii SINCHa pod.), v prípade
fyzickej osoby to môže byť:
 Meno a priezvisko

 Dátum narodenia
 Vek
 Pohlavie
 E-mail
 Telefón
 Bydlisko
 Krátka charakteristika
 Fotografia/video z nami realizovaných aktivít (nie je povinné)

V prípade Organizácie spracúvame na vyššie spomenutý účel údaje ako napríklad:
 Názov organizácie
 Sídlo organizácie
 IČO, DIČ
 Meno, priezvisko, email a telefón kontaktnej osoby
 Charakteristika Organizácie
 Webová stránka Organizácie
 Logo/ Fotografia
 Okrem osobných údajov môžeme získavať a následne spracúvať ďalšie údaje a
informácie, ktoré nám oznámite alebo ktoré vyplývajú z našej vzájomnej komunikácie
cez telefón, e-mail, našu webovú stránku, sociálne siete alebo iné prostriedky.

V prípade účasti na našich Projektoch to môžu byť niektoré alebo všetky vyššie uvedené
údaje.
Prevádzkovateľ nepožaduje od Dobrovoľníka/Organizácie uvedenie údajov spadajúcich do
osobitnej kategórie definovanej v ustanovení § 13 Zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane
osobných údajov.
 
Prevádzkovateľ vaše osobné údaje spracúva za účelom:
 zriadenia a vedenia užívateľského účtu v aplikácii SINCH, evidencie údajov pre
uzatvorenie dobrovoľníckej zmluvy a ďalších súvisiacich dokumentov,
prispôsobovania dobrovoľníckych ponúk Vašim potrebám, vyhľadávania
dobrovoľníckych ponúk podľa Vašich preferencií, umožnenia plnenia úloh
(prideľovania práce) a ich organizácie, zasielania e-mailových noviniek s čerstvými
informáciami na Váš e-mail, prispôsobenia užívateľského rozhrania Vašim potrebám a
obstarávaniu návštevníckych dát na skvalitňovanie našich služieb.
 zasielania informácií o našej činnosti, a to vrátane zasielania emailov alebo
newslettrov o našich aktivitách a/alebo za účelom odpovedania na otázky, ktoré ste
nám priamo zaslali;
 spravovania a organizovania našich vzťahov s podporovateľmi, členmi, dobrovoľníkmi
alebo osobami, ktoré majú záujem o spoluprácu s nami;
 správy našej webovej stránky a našich účtov na sociálnych sieťach, s cieľom zobraziť
obsah stránky a účtov čo najefektívnejšie, na základe testovaní a analýzy dát;

 zodpovedania a vyhodnotenia dotazníkov spätnej väzby z našich aktivít, výskumov a
prieskumov zameraných na predmet našej činnosti;
 účasti na našich Projektoch a zverejnenia výsledkov z týchto Projektov.
Poskytnutie osobných údajov tretí stranám
 Pri našich aktivitách prichádzame v rámci spolupráce do kontaktu s
ďalšími stranami, ktoré sú prijímateľmi osobných údajov – spravidla
prijímatelia alebo koordinátori dobrovoľníckej pomoci. Sú to:
 Websupport – Websupport s.r.o., Slovenská republika-
registrácia domény
 Vercel - Vercel Inc.  USA - hosting
 Donio n.f. - darcovska platforma Donio www.donio.sk
 Bratislavské dobrovoľnícke centrum
 Trnavské dobrovoľnícke centrum
 Združenie STORM
 Žilinské dobrovoľnícke centrum
 Centrum dobrovoľníctva
 Prešovské dobrovoľnícke centrum
 Trenčianske dobrovoľnícke centrum
 LEAF n.o.
 Nadácia Pontis
 Bystriny OZ
 Srdcom doma OZ
Prevádzkovateľ Vaše osobné údaje môže zverejniť aj na základe rozhodnutia súdu resp. iných
štátnych orgánov oprávnených požadovať ich zverejnenie a/alebo sprístupnenie a na základe
resp. v súlade s povinnosťou uloženou príslušnými právnymi predpismi.
 
Trvanie spracovania osobných údajov
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby len po dobu nevyhnutnú na splnenie
účelu. Súhlas je daný na dobu určitú po dobu 5 rokov. Po období 5 rokov budú údaje
anonymizované a ďalej využívané výlučne pre štatistické účely, s výnimkou prípadov kedy je
ich ďalšie spracúvanie potrebné za účelom zabezpečenia súladu s našimi zákonnými
povinnosťami alebo z iných oprávnených dôvodov v súlade so všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
 
Práva a povinnosti dotknutej osoby

 Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o prístup k Vašim osobným údajom, ktoré
spracúvame.
 Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré
spracúvame.
 Máte právo požiadať Prevádzkovateľa o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré
spracúvame.
 Máte právo odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov- po doručení
odvolania nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať. Odvolanie Vášho súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania, ktoré sme vykonávali pred jeho odvolaním.
Máte právo podať sťažnosť na nezákonné spracúvanie osobných údajov. S Vašou
sťažnosťou sa môžete kedykoľvek obrátiť na PDCO, alebo ju môžete podať na Úrad na
ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 Ako dotknutá osoba máte povinnosť uviesť úplné a pravdivé osobné údaje

Odvolanie súhlasu so spracovaním osobných údajov alebo zmena osobných údajov
Kedykoľvek si môžete vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o vás
spracovávané prípadne v akom rozsahu Prevádzkovateľ tieto údaje eviduje. Dotknutá osoba
je oprávnená kedykoľvek požiadať Prevádzkovateľa o likvidáciu údajov, ktoré o ňom
Prevádzkovateľ eviduje.  V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas so spracovaním osobných
údajov odvolať, tento zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia žiadosti.
V prípade, že sa rozhodnete svoj súhlas odvolať, môžete tak urobiť zaslaním správy na e-
mail prevádzkovateľa platforma@dobrovolnickecentra.sk, poštou na adrese
Prevádzkovateľa alebo telefonicky na telefónnom čísle prevádzkovateľa.
Prosíme, berte na vedomie, že pred tým, ako Vám Prevádzkovateľ v tejto súvislosti poskytne
akékoľvek informácie, je za účelom overenia Vašej totožnosti oprávnený požiadať Vás o
doplnenie údajov a informácií.

Ďalšie potrebné informácie
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že on a jeho oprávnené osoby, ktoré pri výkone svojej práce
prichádzajú do styku s osobnými údajmi dotknutých osôb, budú zachovávať mlčanlivosť o
nich a nevyužijú ich pre osobnú potrebu a sprístupnenie tretím osobám bez súhlasu
dotknutej osoby. Ustanovením tohto odseku nie sú dotknuté povinnosti vyplývajúce z
príslušných právnych predpisov a/alebo rozhodnutí dotknutých orgánov.
Bez poskytnutia výslovného súhlasu dotknutej osoby s týmito Podmienkami používania nie je
oprávnený spracovať údaje dotknutej osoby.